Platforma zakupowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”

 

 

 


 


 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce na rok 2024 zamieszczony
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2024 nr 2024/BZP 00077817/01/P

 

 

 

 

 

 

 


 


 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

działając na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza

 

  ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

 

W związku z realizacją umowy 07R-8-20283-17-01-2024-2028 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce zaprasza Oferentów do składania ofert przez:

 • ratowników medycznych i ratowniczki medyczne,
 • ratowników medycznych i ratowniczki medyczne z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • pielęgniarki i pielęgniarzy,
 • pielęgniarki i pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

 

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowniczki medyczne i pielęgniarki/rzy  a także ratowników medycznych, ratowniczki medyczne i pielęgniarki/rzy z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, w zespołach transportu medycznego.

Zatrudnienie w formie umowy cywilno – prawnej.

 

 

Szczegóły konkursu w załącznikach poniżej:

 1. Załączniki

 

 

 

 


 


 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

działając na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza

 

konkurs ofert na:

całodobowe dysponowanie zespołami transportu medycznego
 przez 7 dni w tygodniu.

 

Zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia  14.12.2023r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 14.12.2023r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2023r. do godziny 15:00 o czym Udzielający Zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

Szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej:

Załącznik numer 1

 


 


 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

działając na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.)

ogłasza

     Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu
w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w rejonie operacyjnym 14/02.

 

W okresie od 01.01.2024r. do 31.08.2025r.

Zatrudnienie w formie umowy cywilno – prawnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia 27.11.2023 do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2023 o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27.11.2023 do godziny 15.00 o czym Udzielający Zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Okres zobowiązania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, art.153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 2561, z późn. zm.).

 

Pytania w sprawach niniejszego konkursu proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach poniżej:

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71 zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie pojazdów, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, oraz ubezpieczenie majątkowe budynków, składników majątkowych i wartości pieniężnych SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce.

 

Szczegóły oferty dostępne w załącznikach poniżej:

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za 2023r. i 2024r. w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego z siedzibą w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka przy ulicy ul. Kościuszki 49

 

Szczegóły w ogłoszenia w załącznikach poniżej:

Załącznik nrumer 1: Formularz oferty

Załącznik nrumer 2: Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nrumer 3: Projekt umowy

Załącznik nrumer 4: Zapytania ofertowego dot. badania sprawozdania finansowego

Załącznik nrumer 5: Zapytanie ofertowe badanie sprawawozdania finansowego

 

 

Informacja o wyborze oferty: Treść ogłoszenia

 

 Ponowna informacja o wyborze oferty: treść ogłoszenia

 

 

 


 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

Działając na podstawie  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633, Art. 26 ust. 1),

 

 

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego z zespołami typu „P” w powiecie makowskim w obszarach działania z miejscami wyczekiwania Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Makowie Mazowieckim, Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Różanie oraz Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Krasnosielcu,

w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2028r.

 

Szczegóły konkursu w załącznikach poniżej:

Załącznik numer 1 : Ogłoszenie

Załącznik numer 2: Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik numer 3: Ogłoszenie

Załącznik numer 4: Druk na kopertę

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZETARGU OFERTOWEGO

na

dzierżawę 20 m2 powierzchni dachu i 6 m2 powierzchni gruntu łącznie 26 m2 na nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 49 w Ostrołęce z przeznaczeniem na działalność związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

Szczeguły w/w postępowania w załącznidkach poniżej:

Załącznik numer 1: Klauzula Informacyjna

Załącznik numer 2: Przetarg na wynajem powierzchni dachu i gruntu na nieruchomości

Ogłoszenie wyników postępowania: Treść ogłoszenia

 

 

 

 

 

 


 


 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

Ogłasza postępowanie dotyczące zbycia składników majątkowych - środków trwałych. Sprzedawca informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach poniżej:

Załącznik numer 1: Regulamin przetargu

Załącznik numer 2: Projekt umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 


 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U.2022 r., poz. 633 ze zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 • ratowników medycznych,
 • ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 • pielęgniarki i pielęgniarzy,
 • pielęgniarki i pielęgniarzy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów

uprzywilejowanych

w zespołach transportu sanitarnego/medycznego oraz świadczeniach komercyjnych
i zleconych przez organy państwowe i samorządowe.

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki/rzy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach transportu sanitarnego/medycznego oraz świadczeniach komercyjnych i zleconych przez organy państwowe i samorządowe.

Zatrudnienie w formie umowy cywilno – prawnej.


Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych objętych konkursem ofert mogą być zawarte na okres od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.05.2026 r.

Materiały o przedmiocie zamówienia i warunkach konkursu ofert (projekt umowy, formularz ofertowy, SWK) dostępne są na stronie internetowej www.meditrans.ostroleka.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opatrzonych napisami:

 • imię i nazwisko Oferenta,
 • konkurs ofert – TRANSPORT 2023,
 • telefon kontaktowy,
 • adres korespondencyjny,

w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia  28.04.2023r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 28.04.2023r. o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

 

Wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące wyżej wymienionego konkursy znajduja się w załączonym poniżej pliku (archiwum do rozpakowania):

1. Ogłoszenie

2. Załączniki do konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

Zaprasza do udziału w przetargu pisemnym ofertowym na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 49 w Ostrołęce.

Część I:

Dwa pomieszczenia oznaczone nr 11 i 13 o łącznej pow. 16,3 m2 plus pow. wspólna o  pow. 6,98 m².

 Część II:

Pomieszczenie oznaczone nr 8 o pow. 13,92m² plus pow. wspólna o  pow. 6,98 m².

Celem przetargu jest wybór oferty zawierającej najwyższą cenę za wynajem pomieszczeń w Części I i w Części II  przetargu  za 1 miesiąc.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta w postępowaniu przetargowym na wynajem pomieszczeń przy ul. Kościuszki 49 w Ostrołęce Część I lub Część II”  należy składać do dnia 22 marca 2023 r. do godz. 1300 osobiście w sekretariacie SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” lub przesłać pocztą na adres: SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA”  SPRiTS w Ostrołęce, ul. Kościuszki 49, 07-410 Ostrołęka.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1315. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Specyfikacja zawierająca szczegółowe warunki przetargu znajduje się na stronie internetowej zakładu pod adresem: www.meditrans.ostroleka.pl.

SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

Część I - 100,00 zł (słownie: sto złotych),

Część II – 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych)

przed upływem terminu składania ofert na konto SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA”     

bank PKO S.A. Nr 93124052821111001061157058  z dopiskiem „Przetarg na wynajem pomieszczeń Część I lub Część II w budynku przy ul. Kościuszki 49 w Ostrołęce”.    

Wszelkie załączniki do ogłoszenia dostępne do pobrania poniżej:

Załączniki

 

Zawiadomienie o wyboże najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U.2022 r., poz. 633 ze zm.)

 

 ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 • ratowników medycznych,
 • ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 • pielęgniarki i pielęgniarzy,
 • pielęgniarki i pielęgniarzy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

w zespołach ratownictwa medycznego na terenie działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce (rejon operacyjny 14/02).

 

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki/rzy systemu w zespołach ratownictwa medycznego.

Zatrudnienie w formie umowy cywilno – prawnej.


Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych objętych konkursem ofert mogą być zawarte na okres od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2026 r.(3 lata).

Materiały o przedmiocie zamówienia i warunkach konkursu ofert (projekt umowy, formularz ofertowy, SWK) dostępne są na stronie internetowej www.meditrans.ostroleka.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opatrzonych napisami:

 • imię i nazwisko Oferenta,
 • konkurs ofert – ZRM 2023,
 • telefon kontaktowy,
 • adres korespondencyjny,

w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia  06.03.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 06.03.2023r. o godzinie 10:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.03.2023 r. do godziny 15:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienie w dniu 17.03.2023 r. do godziny 15:00.

Okres zobowiązania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1285  ze zm.)

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu otwarcia ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1285 z późn. zm.)

Do kontaktu z oferentami w sprawach jw. upoważniony jest Pracownik Sekretariatu,

nr telefonu (29) 7650300. Pytania w sprawach niniejszego konkursu proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                            

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konkursu ofert na:

świadczenie usług medycznych, w zakresie

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych  pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego, w rejonie operacyjnym 14/02.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce wypełniając swój prawny obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49.
 • Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby oraz telefonicznie tel. 765 03 00, fax. 760 31 71.
 • Administrator – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • związanym z organizacją konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu w zespołach ratownictwa medycznego, w rejonie operacyjnym 14/02 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b i f „RODO”);
 • wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) w tym w szczególności obowiązku przesyłania lub raportowania określonych prawem danych osobowych,
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) „RODO”) oraz bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) „RODO”);
 • Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 4 mogą być:
 • członkowie Komisji konkursowej, która została powołana przez Administratora w celu wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy;
 • pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych upoważnień;
 • inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Osobom, których dane osobowe zostały wskazane przez oferenta w dokumentacji konkursowej, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Osobom, których dane osobowe zostały wskazane przez oferenta w dokumentacji konkursowej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące wyżej wymienionego konkursy znajduja się w załączonym poniżej pliku (archiwum do rozpakowania):

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu Nr SPRiTS.T.262.2.1.2023

          Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania, przejrzystości oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi zgodnie z zasadami  dla zamówień o wartości  poniżej 130.000,00 PLN, SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty na  „ Demontaż i utylizację 3 masztów antenowych”.

WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA

 • W celu złożenia oferty należy uzupełnić formularz ofertowy i przesłać w formie skanu do dnia 01.03.2023r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę f-ry VAT wraz z dołączonym protokołem potwierdzającym demontaż masztów i ich utylizację.
 • Miejsce realizacji zadania:

a) Wyszków ul. Pułtuska 23, Maszt o wys. 30m  posadowiony na Dz.ewid.nr.4773, 4772/2: obręb 0001 Wyszków, jednostka ewidencyjna 143505_4 Wyszków.

b) Maków Mazowiecki ul. Mickiewicza 31A, maszt o wysokości 25m  posadowiony na Dz. ewid. Nr. 1093/2: obręb 0001 Maków Mazowiecki, jednostka ewidencyjna 141101_1 Maków Mazowiecki.

c) Ostrów Mazowiecka ul. Chopina 2, maszt o wysokości 21m  posadowiony na Dz. ewid. Nr.3414/2: obręb 0001 Ostrów Mazowiecka, jednostka ewidencyjna 141601_1 Ostrów Mazowiecka.

4.   Termin realizacji zadania: do 21 dni  od dnia podpisania umowy.

5.   Oferta musi zawierać wszelkie koszty (łączna cena ofertowa) związane z realizacja zadania ( w tym koszt dojazdu do miejsca wykonania zadania, demontażu, utylizacji, właściwego zabezpieczenia miejsca realizacji prac,                 usunięcia ewentualnych szkód związanych z demontażem, transportu elementów masztów itp.)

6.   Kryterium oceny oferty:

      - Cena 100%

7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia.

8.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do złożenia oferty na każdym etapie bez podania przyczyny ( również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert)

9.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszej usługi zgodnie :

1)   Ze złożoną ofertą Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia zał. Nr.1 będącą integralną częścią umowy

2)   Decyzją Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 597/2022 z dnia 14.09.2022r. i projektem rozbiórki masztu (Zał. Nr2) oraz obowiązującymi  przepisami BHP.

3)   Decyzją Starosty Makowskiego Nr 21/2022 z dnia 04.08.2022r. i projektem rozbiórki masztu ( Zał. Nr3) oraz obowiązującymi  przepisami BHP.

4)   Decyzją Starosty Ostrowskiego nr 266/2022 z dnia 22.08.2022r. i projektem rozbiórki masztu (Zał. Nr4) oraz obowiązującymi  przepisami BHP.

10.  Wykonawca uporządkuje teren prac po wykonanej usłudze i pozostawi w należytej czystości.

11.  W celu dokładnego skosztorysowania wykonania przedmiotowego zamówienia, dla prawidłowego złożenia oferty wykonawca przeprowadzi wizję lokalną. W celu umówienia spotkania i dokonania wizji lokalnej w  wybranym terminie         należy skontaktować się z Inspektorem d.s technicznych pod nr tel 29 7650333.

12.  Wykonawca przedmiotu zamówienia winien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do  należytego wykonania usługi zgodnie z przepisami, w tym z ustawą Prawo budowlane.

13.  W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewni ciągły nadzór nad pracami związanymi z demontażem i utylizacją masztów.

14.  Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie terenu demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez cały czas trwania realizacji zadania.

15.  W przypadku szkód powstałych w czasie demontażu Wykonawca na własny koszt dokona właściwych napraw i doprowadzi do stanu pierwotnego uszkodzone elementy.

16.  Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

17.  Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do realizacji powyższego zadania.

18.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zadania i przebywania w rejonie wykonywanych prac w porozumieniu z Wykonawcą.

19. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać demontaż na warunkach określonych we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik do zaproszenia do złożenia oferty.

 

Załączniki do oferty:

 1. Załącznik numer 1
 2. Załącznik numer 2
 3. Załącznik numer 3
 4. Załącznik numer 4
 5. Załącznik numer 5
 6. Załącznik numer 6
 7. Załącznik numer 7
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 9. Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, 
tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

 

Działając na podstawie  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633, Art. 26 ust. 1),

 

 

ogłasza 

 

 

             konkurs dotyczący kompleksowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez

ratowników medycznych i pielęgniarki/arzy polegających na:

 • całodobowym dysponowaniu zespołami transportu medycznego przez 7dni w tygodniu
 • całodobowym zabezpieczeniu obsady dwóch osób dla potrzeb transportu medycznego przez 7 dni w tygodniu

Zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia  17.02.2023r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 17.02.2023r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.02.2023r. do godziny 15:00 o czym Udzielający Zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Okres zobowiązania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152,153,art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2561).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów składania ofert, ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu.

Do kontaktu z oferentami w sprawach jw. upoważniony jest Pracownik Sekretariatu,

nr telefonu (29) 7650300.                                                                               

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie  internetowej SPZOZ  „MEDITRANS OSTROŁĘKA” www.meditrans.ostroleka.pl  oraz w siedzibie Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce wypełniając swój prawny obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49.
 • Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby oraz telefonicznie tel. 765 03 00, fax. 760 31 71.
 • Administrator – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • związanym z organizacją konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki/arzy polegających na całodobowym dysponowaniu zespołami transportu medycznego przez 7 dni w tygodniu, całodobowym zabezpieczeniu obsady dwóch osób dla potrzeb transportu medycznego przez 7 dni w tygodniu (podstawa prawna: art.. 6 ust. 1 lit b i f „RODO”);
 • wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) w tym w szczególności obowiązku przesyłania lub raportowania określonych prawem danych osobowych,
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) „RODO”) oraz bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) „RODO”);
 • Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 4 mogą być:
 • członkowie Komisji konkursowej, która została powołana przez Administratora w celu wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy;
 • pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych upoważnień;
 • inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 6.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Osobom, których dane osobowe zostały wskazane przez oferenta w dokumentacji konkursowej, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Osobom, których dane osobowe zostały wskazane przez oferenta w dokumentacji konkursowej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w koknursu dostępne są w załączniku poniżej.

Załączniki (pobrane załączniki należy rozpakować)

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49, tel. 765 03 00, fax. 760 31 71

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.633 ze zm.)

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego z zespołami typu „ S” i „ P” w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 marca 2023r.:

Zadanie:

 

 

 • Udzielenie kompleksowo świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/pielęgniarki/rzy w obszarze działania zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu wyszkowskiego z miejscem wyczekiwania Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wyszkowie, Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wyszkowie oraz Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Długosiodle:
 • w obszarze działania z miejscem wyczekiwania Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wyszkowie: 2 ratowników medycznych/ pielęgniarki/ pielęgniarzy,
 • w obszarze działania z miejscem wyczekiwania Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wyszkowie: 2 ratowników medycznych/ pielęgniarki/ pielęgniarzy,
 • w obszarze działania z miejscem wyczekiwania Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Długosiodle: 2 ratowników medycznych/ pielęgniarki/ pielęgniarzy,

 

Zawarcie umowy w formie umowy cywilnoprawnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia 07.12.2022 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 07.12.2022 o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.12.2022 do godziny 15.00 o czym Udzielający Zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Okres zobowiązania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1285, ze zm.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów składania ofert , ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu.

Do kontaktu z oferentami w sprawach jw. upoważniony jest Pracownik Sekretariatu,

nr telefonu (29) 7650300.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej SPZOZ Meditrans Ostrołęka : www.meditrans.ostroleka.pl.

Jako administrator danych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce 07-410, ul. Kościuszki 49 informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert, ewentualnego zawarcia umowy, a także w celach kontaktowych.

Zebrane dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w koknursu dostępne są w załączniku poniżej.

Załączniki (pobrane załączniki należy rozpakować)

 

 

 

 


 


 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49,  tel. /fax. 7603171

 

działając na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2022r.,poz. 633 z późn. zm.)

 

ogłasza 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w rejonie operacyjnym 14/02.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.08.2025r.

Zatrudnienie w formie umowy cywilno – prawnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia 07.12.2022 do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 07.12.2022 o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 07.12.2022 do godziny 15.00 o czym Udzielający Zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Okres zobowiązania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, art.153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz.1285, z późn. zm.).

 

Pytania w sprawach niniejszego konkursu proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” oraz w siedzibie Zamawiającego.

Jako administrator danych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce 07-410, ul. Kościuszki 49 informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert, ewentualnego zawarcia umowy, a także w celach kontaktowych.

Zebrane dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w koknursu dostępne są w załączniku poniżej.

Załączniki  (pobrane zalączniki należy rozpakować)

 

 

 


 


 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49,  tel. /fax. 7603171

 

działając na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2022r.,poz. 633 z późn. zm.)

 

ogłasza 

 

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego z zespołami typu „P” w powiecie makowskim w obszarach działania z miejscami wyczekiwania Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Makowie Mazowieckim, Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Różanie oraz Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Krasnosielcu,

 

w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

 

 

Zawarcie umowy w formie umowy cywilnoprawnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia 07.12.2022 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 07.12.2022 o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.12.2022 do godziny 15.00 o czym Udzielający Zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Okres zobowiązania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1285, ze zm.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów składania ofert , ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu.

Do kontaktu z oferentami w sprawach jw. upoważniony jest Pracownik Sekretariatu,

nr telefonu (29) 7650300.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej SPZOZ Meditrans Ostrołęka : www.meditrans.ostroleka.pl.

Jako administrator danych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce 07-410, ul. Kościuszki 49 informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert, ewentualnego zawarcia umowy, a także w celach kontaktowych.

Zebrane dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w koknursu dostępne są w załączniku poniżej.

 

Załączniki, (pobrane zalączniki należy rozpakować)

 

 


 


 

 

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 

 


 


 

  OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka ul. Kościuszki 49,  tel. /fax. 7603171

 

działając na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2022r.,poz. 633 z późn. zm.)

 

ogłasza 

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu
w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”:

 • Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego  W02 071 w Ostrołęce
 • Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego W02 081 w Ostrowi Mazowieckiej.

W okresie od 01.09.2022r. do 30.08.2025r.

Zatrudnienie w formie umowy cywilno – prawnej.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 49 w pokoju Sekretariatu do dnia 01.08.2022r.  do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 01.08.2022r..o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 01.08.2022r. do godziny 15.00 o czym Udzielający Zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Okres zobowiązania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, art.153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1285, z późn. zm. )

 

Pytania w sprawach niniejszego konkursu proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie  internetowej SPZOZ Meditrans Ostrołęka oraz w siedzibie Zamawiającego

Jako administrator danych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce 07-410, ul. Kościuszki 49 informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert, ewentualnego zawarcia umowy, a także w celach kontaktowych.

Zebrane dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Oświadczenie numer 1
 3. Oświadczenie numer 2
 4. Oświadczenie numer 3
 5. Oświadczenie numer 4
 6. Szczegółowe warunki konkursu
 7. UMOWA - Załącznik nr 2 KONKURS LEKARZE 2022
 8. UMOWA przetwarzania danych
 9. Załącznik nr 1 do SWKO - Oferta
 10. Druk na kopertę

 

 

 


 


 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie archiwizacji (uporządkowania) dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym w siedzibie SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce. 

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Projekt umowy

 

 


 


 

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, działając w imieniu Województwa Mazowieckiego na podstawie pełnomocnictwa, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie chłodni do przechowywania odpadów medycznych.

 

 1. Oferta
 2. Projekt umowy


 


 

Zakup 3 pojazdów specjalnych  - AMBULANSÓW DROGOWYCH TYPU B WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

https://platformazakupowa.pl/transakcja/560247

 

  


 


 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 

 


 


 

 

 

SPRiTS.T.262.10.1.2021 Zakup materiałów medycznych na potrzeby SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce https://platformazakupowa.pl/transakcja/550921

 

 


 


 

 

 

SPRiTS.T.262.9.1.2021 Zakup paliw płynnych i produktów poza paliwowych do samochodów służbowych dla SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce

https://platformazakupowa.pl/transakcja/550166

 

 

 

 

 


 


 

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/546508 - Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania obiektów zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/546517 - Objęcie ubezpieczeniem pojazdów, odpowiedzialności cywilnej, wartości pieniężnych oraz budynków

 

 

 


 


 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

 

 


 


 

 

Link do platformy zakupowej:

  https://platformazakupowa.pl/pn/meditrans_ostroleka